Regulamin aplikacji System Rezerwacji Online Centrum Decyzja

Spis treści § 1 Postanowienia ogólne § 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług § 3 Rozpoczęcie korzystania z System Rezerwacji Online Centrum Decyzja § 4 Zasady korzystania z System Rezerwacji Online Centrum Decyzja § 5 Rezerwacje/Zamówienia § 6 Odpowiedzialność § 7 Reklamacje § 8 Informacje dodatkowe § 9 Załączniki § 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z aplikacji System Rezerwacji Online Centrum Decyzja (zwanej dalej System Rezerwacji Online Centrum Decyzja) i w szczególności reguluje: a) warunki zawierania i wykonywania umów; b) zakres świadczonych usług w ramach System Rezerwacji Online Centrum Decyzja; c) odpowiedzialność; d) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego. 2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie: Administrator/Administrator danych/Usługodawca — firma CENTRUM DECYZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Racławicka 42 lok.98 02-601 Warszawa, świadcząca usługi drogą elektroniczną; System Rezerwacji Online Centrum Decyzja — prowadzona przez Administratora aplikacja, która umożliwia Użytkownikom nawiązywanie kontaktu z Usługodawcą w celu zawarcia umów na usługi oferowane przez Usługodawcę; Użytkownik — osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i utworzyła Konto Użytkownika w celu korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę; Umowa — każda umowa zawarta za pośrednictwem System Rezerwacji Online Centrum Decyzja między Usługodawcą a Użytkownikiem; Usługa/Usługi — zakres czynności oferowanych przez Usługodawcę Użytkownikom w ramach System Rezerwacji Online Centrum Decyzja, a także usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez Administratora; Strona — każda strona danej umowy — Usługodawca, Użytkownik, Administrator; Rezerwacja — udostępniony w ramach System Rezerwacji Online Centrum Decyzja interaktywny kalendarz pozwalający na dokonywanie rezerwacji przez Użytkowników Usług u Usługodawcy na zasadach określonych w Regulaminie; Rejestracja — wypełnienie formularza rejestracyjnego, na podstawie którego zostaje utworzone Konto i zawarta jest umowa z Administratorem na świadczenie usług elektronicznych wskazanych w Regulaminie; Konto — odrębna część System Rezerwacji Online Centrum Decyzja zabezpieczona loginem i hasłem, udostępniona Użytkownikowi; Zamówienie — wyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy z Usługodawcą; Konsument — osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Na gruncie niniejszego Regulaminu zapisy dotyczące Konsumenta będą miały także zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej; 3. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników nieodpłatnych usług związanych z umożliwieniem nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikami i Usługodawcą oraz umożliwianiu dokonywania w ramach System Rezerwacji Online Centrum Decyzja Rezerwacji i Zamówień. § 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług 1. W ramach prowadzenia System Rezerwacji Online Centrum Decyzja Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. 2. System Rezerwacji Online Centrum Decyzja świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci: a) Prowadzenia Konta; b) Umożliwienie dokonywania Rezerwacji usług; c) Umożliwienie dokonywania Zamówień; 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie Rejestracji po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki prywatności. 4. Umowa o świadczenie usług elektronicznych jest zawierana na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym momencie odstąpić od umowy poprzez usunięcie Konta (korzystając z opcji Usuń Konto w ramach System Rezerwacji Online Centrum Decyzja). 5. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu prawa UE może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W celu skorzystania z tego prawa należy poinformować o tym fakcie Administratora drogą mailową. 6. Użytkownik, zakładając Konto, wyraża odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgody na komunikację elektroniczną. Wszelka komunikacja i powiadomienia przewidziane w Regulaminie kierowane będą na adres e-mail Użytkownika podany podczas zakładania Konta. Kwestie przetwarzania danych osobowych w ramach System Rezerwacji Online Centrum Decyzja zawarte są w Polityce prywatności. § 3 Rozpoczęcie korzystania z System Rezerwacji Online Centrum Decyzja 1. Korzystanie z System Rezerwacji Online Centrum Decyzja jest bezpłatne. Administrator może wprowadzić dodatkowe odpłatne usługi lub funkcjonalności w ramach System Rezerwacji Online Centrum Decyzja. Usługi lub funkcjonalności związane z opłatami zostaną wyraźnie zaznaczone w ramach System Rezerwacji Online Centrum Decyzja. 2. System Rezerwacji Online Centrum Decyzja jako aplikacja mobilna działa na urządzeniach mobilnych z systemem Android 6.0.1 lub nowszy lub iOS 12, i nowszy. Przy starszych wersjach systemu możliwe jest niepełne lub nieprawidłowe działanie System Rezerwacji Online Centrum Decyzja. 3. System Rezerwacji Online Centrum Decyzja jako aplikacja webowa działa na komputerach i urządzeniach mobilnych posiadających zainstalowaną i uaktualnioną przeglądarkę internetową. 4. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych chcąca korzystać z System Rezerwacji Online Centrum Decyzja w formie aplikacji mobilnej musi w pierwszej kolejności zainstalować System Rezerwacji Online Centrum Decyzja na swoim urządzeniu mobilnym (smartfon lub tablet). 5. Aby dokonać instalacji System Rezerwacji Online Centrum Decyzja w formie aplikacji mobilnej, należy pobrać System Rezerwacji Online Centrum Decyzja z dostępnego na urządzeniu mobilnym sklepu: Google Play (dla urządzeń z systemem Android) albo App Store (dla urządzeń z systemem iOS). 6. W celu dokonania Rejestracji Użytkownika konieczne jest podanie adres e-mail oraz Hasła. Dalsze dane Użytkownik uzupełnia lub podaje w ramach korzystania z System Rezerwacji Online Centrum Decyzja. 7. W celu ukończenia Rejestracji konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem, Polityką prywatności i zaakceptowanie ich treści. 8. Pobranie, instalacja, a także korzystanie z System Rezerwacji Online Centrum Decyzja wymaga transmisji danych, co może wiązać się z opłatą nałożoną przez dostawcę usług internetowych. W żadnym wypadku Administrator nie odpowiada za naliczenie opłat przez dostawcę usług internetowych. 9. Po wypełnieniu wymaganych pól formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki prywatności należy wcisnąć oznaczony przycisk rejestracji. Na adres mailowy podany podczas Rejestracji zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym, który to należy kliknąć, aby potwierdzić Rejestrację. 10. Po skutecznej Rejestracji osoba fizyczna staje się Użytkownikiem i może logować się w System Rezerwacji Online Centrum Decyzja, przeglądać zasoby System Rezerwacji Online Centrum Decyzja, dokonywać Rezerwacji i Zamówień, kontaktować się z Usługodawcami, czy też edytować swoje dane. § 4 Zasady korzystania z System Rezerwacji Online Centrum Decyzja 1. Użytkownik powinien zapoznać się z funkcjonalnością System Rezerwacji Online Centrum Decyzja i mieć świadomość, że korzysta z System Rezerwacji Online Centrum Decyzja na własną odpowiedzialność. 2. System Rezerwacji Online Centrum Decyzja umożliwia Użytkownikom korzystanie z narzędzi systemowych w celu dokonywania Rezerwacji/Zamówień oraz kontaktowania się w sprawie usług — na zasadach określonych w Regulaminie. 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawność danych uzupełnionych w trakcie Rejestracji. W przypadku zmiany danych powinien dokonać ich aktualizacji, korzystając ze swojego Konta. 4. W przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta, w tym nieuprawnionego korzystania z Konta przez osobę do tego nieuprawnioną. Administrator może zawiesić Konto i żądać wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości lub wiarygodnego potwierdzenia umocowania do dostępu do Konta. 5. Administrator stara się zapewnić niezbędną pomoc przy korzystaniu z System Rezerwacji Online Centrum Decyzja. Aby skorzystać z pomocy, należy skontaktować się z Administratorem poprzez kanały kontaktowe udostępnione w System Rezerwacji Online Centrum Decyzja. 6. Administrator ma prawo do dokonywania zmian w oprogramowaniu, wprowadzania dodatkowych usług, usuwaniu usług, zmian w wyglądzie System Rezerwacji Online Centrum Decyzja. 7. Administrator informuje, że zastrzega sobie prawo do czasowej dezaktywacji System Rezerwacji Online Centrum Decyzja w celu dokonania konserwacji, modyfikacji lub ulepszania System Rezerwacji Online Centrum Decyzja. W każdym takim wypadku Administrator dołoży starań, by wykonać te czynności w sposób możliwie najmniej dokuczliwy dla Użytkowników. § 5 Rezerwacje/Zamówienia 1. W ramach System Rezerwacji Online Centrum Decyzja może dochodzić do dokonywania Rezerwacji usług i dokonywania Zamówień produktów oferowanych przez Usługodawcę. 2. Użytkownik otrzymuje powiadomienie o potwierdzeniu Rezerwacji/Zamówienia – za pośrednictwem System Rezerwacji Online Centrum Decyzja lub wiadomości SMS/ e-mail. 3. Dokonanie Rezerwacji lub Zamówienia może być uzależnione przez Usługodawcę od uiszczenia przez Użytkownika przedpłaty. Informacja o obowiązku uiszczenie przedpłaty jest zamieszczona w System Rezerwacji Online Centrum Decyzja w miejscu, w którym Użytkownik dokonuje Rezerwacji lub Zamówienia. 4. W przypadku konieczności uiszczenia przedpłaty przez Użytkownika Usługodawca informuje na zasadach określonych w punkcie § 5. 3 o możliwości anulowania Zamówienia lub rezerwacji i określa zasady zwrotu przedpłaty. 5. Dokonanie Rezerwacji lub Zamówienia prowadzi do zawarcia umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem, której wykonanie regulują odpowiednie przepisy prawa. Wszelka odpowiedzialność za wykonanie umowy i respektowanie prawa spoczywa na Usługodawcy. 6. Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu prawa UE ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą bez podania przyczyny poprzez anulowanie Rezerwacji w terminie 14 dni od jej dokonania, chyba że wcześniej skorzystał już z Usługi. Użytkownik ma prawo dokonać anulowania Rezerwacji za pośrednictwem System Rezerwacji Online Centrum Decyzja lub w inny sposób z zastrzeżeniem, że Użytkownik skorzysta z kanałów kontaktowych udostępnionych przez Usługodawcę. W wypadku gdy Usługodawca dla danej Usługi zastrzeże Rezerwację po uiszczeniu przedpłaty, Usługodawca zatrzyma przedpłatę, jeśli Użytkownik nie zmieni terminu lub nie odwoła Usługi w terminie określonym przez Usługodawcę w widocznym miejscu przy dokonywaniu Rezerwacji. 7. Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu prawa UE ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą bez podania przyczyny związanej z zakupem produktów u Usługodawcy poprzez wystosowanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem System Rezerwacji Online Centrum Decyzja lub w inny sposób z zastrzeżeniem, że Użytkownik skorzysta z kanałów kontaktowych udostępnionych przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży taką umowę uważa się za niezawartą i strony powinny zwrócić sobie wszystko, to co sobie świadczyły. W przypadku, gdy do danej umowy Usługodawca na podstawie przepisów prawa wyłącza prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, informacja o tym fakcie jest przekazywana Użytkownikowi podczas składania Zamówienia. 8. Wszelkie płatności Użytkownik jest zobowiązany dokonać bezpośrednio u Usługodawcy. Jeżeli System Rezerwacji Online Centrum Decyzja udostępnia opcję płatności, Użytkownik może skorzystać z możliwości dokonania płatności poprzez System Rezerwacji Online Centrum Decyzja. W takim przypadku płatność za Usługę będzie pobierana od Użytkownika przez zewnętrzną instytucję obsługującą płatności internetowe celem przeprowadzenia dyspozycji płatności składanej przez Użytkownika. § 6 Odpowiedzialność 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za jakość i legalność oferowanych usług, zamieszczonych treści, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Usługodawcę. Usługodawca i Użytkownik odpowiadają za swoją zdolność prawną do realizacji umowy. W przypadku zauważenia naruszeń prosimy o poinformowanie Administratora o zaistniałej sytuacji. 2. Administrator nie ingeruje oraz nie sprawdza każdorazowo treści zamieszczonych na łamach System Rezerwacji Online Centrum Decyzja przez Użytkowników. Administrator może jedynie po powzięciu informacji o naruszeniu Regulaminu zawiesić lub usunąć Konto. 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych Regulaminem, oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W szczególności zakazane jest umieszczanie treści naruszających przepisy prawa oraz prawa osób trzecich. 4. W przypadku, gdy Użytkownik umieszcza w ramach System Rezerwacji Online Centrum Decyzja treść sprzeczną z zasadami etyki, przepisami prawa bądź zmierzającą do wprowadzenia w błąd, Administrator może zawiesić lub usunąć Konto. 5. W przypadku rażącego nieprzestrzegania zasad wynikających z Regulaminu Administrator niezwłocznie usuwa Konto. 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego zarządzania Kontem przez Użytkownika zwłaszcza za udostępnianie osobom trzecim przez Użytkownika hasła i innych zabezpieczeń niezbędnych do Rejestracji. 7. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów System Rezerwacji Online Centrum Decyzja w innych celach niż te wskazane w System Rezerwacji Online Centrum Decyzja. § 7 Reklamacje 1. Reklamacje związane ze działaniem System Rezerwacji Online Centrum Decyzja należy składać, korzystając z opcji kontaktowych, dostępnych w System Rezerwacji Online Centrum Decyzja. 2. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób. 4. Reklamacje niezwiązane z działaniem System Rezerwacji Online Centrum Decyzja, w szczególności dotyczące wykonania bądź niewykonania Usługi przez Usługodawcę lub Użytkownika należy zgłaszać bezpośrednio temu Usługodawcy, lub Użytkownikowi. § 8 Informacje dodatkowe 1. Cała zawartość System Rezerwacji Online Centrum Decyzja, w tym tekst, grafika, logotypy, ikony przycisków, obrazy są chronione prawem autorskim. 2. Wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach System Rezerwacji Online Centrum Decyzja materiałów wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony najpóźniej z 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie przekazana Użytkownikom w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie w System Rezerwacji Online Centrum Decyzja lub przesłanie informacji o zmianach w wiadomości mailowej. 5. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach, nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni. 6. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników korzystających z System Rezerwacji Online Centrum Decyzja przed dniem wejścia w życie zmian. 7. Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu prawa UE w przypadku sporu z Usługodawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.: a) Skorzystać w państwie, którego konsument jest rezydentem z udostępnionych form wsparcia i pomocy na rzecz konsumentów świadczonych przez organizacje państwowe i non – profit; b) Złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show Jest to unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej z Administratorem lub Usługodawcą.